Algemene voorwaarden

Download als PDF

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Eskes & Partners Assurantie Adviseurs BV, gevestigd te 6585 KE Mook aan de Groesbeekseweg 9 hierna te noemen: E&P, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van E&P en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor E&P werkzaam zijn.

De wederpartij van E&P is degene aan wie E&P enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de opdrachtgever.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door E&P gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door E&P gesloten overeenkomsten waarbij E&P zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door E&P zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden E&P slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen E&P en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht enz.

2.1 Offertes en tarieven van E&P zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar, bank of krediet- verstrekker.

2.2 Aan E&P verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van E&P, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat E&P een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. E&P is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van E&P, aan E&P heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) E&P heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) E&P wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) E&P heeft bereikt.

2.5 Digitale al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door E&P aan deze opdrachtgever verstrekte informatie, is vrijblijvend. Deze informatie wordt nimmer beschouwd als een door E&P gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van E&P het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Honorarium en betaling

3.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van E&P wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een tarief worden overeengekomen.

3.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. E&P is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van E&P beïnvloeden.

3.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na de vervaldatum op de door E&P voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van E&P, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

3.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door E&P gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door E&P uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

3.5 Indien opdrachtgever de door E&P in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan E&P te voldoen kan E&P de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.755,-- en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel: - over de eerste € 2.500,--: 15% met een minimum van € 40,-- - over de volgende € 2.500,--: 10% - over de volgende € 5.000,--: 5% - over de volgende € 190.000,--: 1% - over het meerdere: 0,5%

3.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van E&P aanleiding geeft, is E&P bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 4: Termijnen

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door E&P opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 5: Medewerking door de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan E&P die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van E&P zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is E&P bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

5.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan E&P verschafte informatie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van E&P

6.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van E&P alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door E&P bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van E&P wordt uitgekeerd, inclusief het door E&P te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

6.2 In het geval de in artikel 6.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van E&P in een specifiek geval geen dekking verleent, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van E&P alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door E&P bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte jaarpremie.

6.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

6.4 E&P is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

6.5 E&P is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door E&P gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door E&P kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

6.6 E&P is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan E&P verzonden (email)berichten E&P niet hebben bereikt.

6.7 E&P is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van E&P, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van E&P niet of niet tijdig heeft voldaan.

6.8 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met E&P indien E&P zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 E&P is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor E&P redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van E&P ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

7.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van E&P geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van E&P kan worden gevergd.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van E&P is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 E&P is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.004000. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. E&P conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft E&P de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

8.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 9: Verval van recht

9.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens E&P in verband met door E&P verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 10: Wijziging algemene voorwaarden

10.1 Het is Eskes & Partners Assurantie Adviseurs BV toegestaan de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Eskes & Partners Assurantie Adviseurs BV.

Artikel 11: Deponering Algemene Voorwaarden

11.1 Deze Algemene Voorwaarden versie 2012/1 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 09128965 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.eskespartners.nl. Andere Algemene Voorwaarden worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene voorwaarden van Eskes & Partners Assurantie Adviseurs BV – 1 januari 2013

Over Eskes & Partners
Sinds 1981 actief
Specifieke branchekennis
Volstrekt onafhankelijk
LEES MEER OVER ONS
Contactgegevens
NEEM CONTACT OP
hypotheek ffp-keurmerk